Toggle navigation
คำสั่งเสียในพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรค
04/09/2019 | 02:22 GMT+7
Share :

ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ประธานโฮจิมินห์ให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคอยู่เสมอเพื่อทำให้พรรคเป็นพรรคกุมอำนาจที่บริสุทธิ์และเข้มแข็ง นี่เป็นหนึ่งในความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านที่ถูกระบุในพินัยกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทิ้งไว้ให้แก่พรรค ประชาชนและกองทัพเวียดนาม ในตลอด 50 ปีที่ผ่านมา พินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์ไม่เพียงแต่เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ล้ำค่าเท่านั้น หากเป็นคำสั่งเสียที่ลึกซึ้งและเป็นการวางแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคทั้งในปัจจุบันและในอนาคต


 à¸„ำสั่งเสียในพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรค - ảnh 1

คำสั่งเสียในพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรค (vietnamplus)

 

ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้ง ผู้นำและฝึกฝนพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ประธานโฮจิมินห์ได้ยึดมั่นในแนวคิดเกี่ยวกับฐานะของพรรคกุมอำนาจ ดังนั้น ในพินัยกรรมของท่านจึงได้ย้ำถึงบทบาท สถานะและการเป็นผู้เดินหน้าของพรรคกุมอำนาจ โดยพรรคกุมอำนาจต้องถือคุณธรรมการปฏิวัติคือพื้นฐาน มีหน้าที่ทำให้ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็งและสมาชิกพรรคต้องมีความจงรักภักดี ทุ่มเทรับใช้ประเทศและประชาชนอย่างเต็มใต

 

คำสั่งเสียที่มีลักษณะกำหนดแนวทางที่ถูกต้องให้แก่งานด้านการสร้างสรรค์พรรค

 

งานด้านการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคในพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์มีเนื้อหาหลัก 3 ประเด็น 1คือต้องผลักดันความสามัคคีและความเป็นเอกภาพภายในพรรค โดยการรักษาความสามัคคีและความเป็นเอกภาพในพรรคถือเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จในทุกหน้าที่ 2คือต้องส่งเสริมประชาธิปไตยในพรรค การวิจารณ์ตนเองและวิจารณ์คนอื่นต้องได้รับการปฏิบัติเป็นประจำและเคร่งครัด ประธานโฮจิมินห์กำชับว่า ในองค์กรพรรคต้องปฏิบัติประชาธิปไตยอย่างกว้างขวาง เป็นประจำและเคร่งครัด การวิจารณ์ตนเองและวิจารณ์คนอื่นคือวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสามัคคีและความเป็นเอกภาพภายในพรรคและต้องมีความรักใคร่ระหว่างกัน ประเด็นที่3คือ หลักการสำคัญในการสร้างสรรค์พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่กุมอำนาจคือให้ความสำคัญต่อการฝึกฝนคุณธรรมการปฏิวัติ การยืนหยัดขจัดลัทธิเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวและความเสื่อมถอยในพรรค ศาตราจารย์ ดร. เหงียนซวนทั้ง ผู้อำนวยการสถาบันการเมืองรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้แสดงความเห็นว่า พวกเรานับวันตระหนักอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญพิเศษของพินัยกรรมต่องานด้านการสร้างสรรค์พรรค นั่นคือคำสั่งเสียที่มีวิสัยทัศน์อันยาวไกลเกี่ยวกับความต้องการสร้างสรรค์พรรคอย่างรอบด้านและต่อเนื่องทั้งด้านแนวคิด  กลไกองค์กร คุณธรรม เจ้าหน้าที่ สำหรับความรับผิดชอบของประชาชน ความรับผิดชอบของพรรคต่อประชาชนและประชาชาติ จิตสำนึกของพรรคกุมอำนาจต้องเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงองค์กรพรรคให้มีความบริสุทธิ์และเข้มแข็งเพื่อชี้นำภารกิจการปฏิวัติให้ประสบความสำเร็จในสภาวการณ์ใหม่ในปัจจุบัน

 

ตามความเห็นของประธาน โฮจิมินห์ พรรคกุมอำนาจมีหน้าที่ชี้นำประชาชนทุกชั้นชนและประชาชาติสร้างสรรค์สังคมใหม่ ตามแนวทางสังคมนิยมให้ประสบความสำเร็จและเพื่อปฏิบัติหน้าที่นี้ พรรคต้อง มีคุณธรรมและอารยธรรม

 

สร้างสรรค์ ปรับปรุงองค์กรพรรคตามแนวคิดพินัยกรรมประธานโฮจิมินห์

 

จากการปฏิบัติตามคำสั่งเสียของประธาน โฮจิมินห์ในพินัยกรรม ในตลอด 50 ปีที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้สร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคทั้งด้านการเมือง แนวคิดและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกำลังผลักดันการสร้างสรรค์ ปรับปรุงพรรคตามมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 11 มติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 เกี่ยวกับการ ผลักดันการสร้างสรรค์ ปรับปรุงพรรค ป้องกันและขจัดความเสื่อมถอยของแนวคิดด้านการเมือง คุณธรรม วิถีชีวิต พฤติกรรมผันแปรภายในพรรค” ทัศนะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ ปรับปรุงองค์กรพรรคคือ มองเห็นความจริงอย่างตรงไปตรงมา ระบุถึงความจริงอย่างชัดเจน ประเมินความจริงอย่างถูกต้อง มีการผสานระหว่างการสร้างสรรค์กับการต่อต้าน” โดยการสร้างสรรค์พรรคคือหน้าที่ขั้นพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว ส่วนการต่อต้านพฤติกรรมในเชิงลบคือหน้าที่สำคัญและเร่งด่วน

 

ศาตราจารย์ ดร. หว่างชี้บ๋าว อดีตสมาชิกสภาทฤษฎีส่วนกลางได้แสดงความเห็นว่า สำหรับประธานโฮจิมินห์ การสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคคือต้องทำให้พรรคและเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคตระหนักได้ดีถึงการรับใช้ประชาชน การดูแลความสุขของประชาชาคือหน้าที่ความรับผิดชอบ  เป็นความภาคภูมิใจและความสุขของตน พรรคไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกจากการสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประชาชน” มีความรับผิดชอบรับใช้ประชาชนและเพื่อประชาชน เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อจิตใจ ความรับผิดชอบต่อพรรคและประชาชน สิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือต้องให้ความสำคัญต่อการดูแลชีวิตของประชาชน เพราะนี่คือพื้นฐานเพื่อมุ่งสู่การให้การศึกษาด้านการเมือง 2คือการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ความรู้ของประชาชนและสิทธิมนุษยชน มีความเข้าใจประชาชน ปฏิบัติเพื่อประชาชนก็จะทำให้ประชาชนเชื่อฟังปฏิบัติตาม ดังนั้น ลุงโฮเคยจึงสรุปว่า เคล็ดลับแห่งความสำเร็จของการปฏิวัติคือทำให้ประชาชนเชื่อฟังและให้การสนับสนุนก็จะทำให้การปฏิวัติได้รับการปกป้อง ดังนั้นต้องใช้พลังจากประชาชน นั่นคือฐานที่มั่นในการสร้างสรรค์พรรค

 

การปฏิบัติตามคำสั่งเสียของประธานโฮจิมินห์ ทำให้เกิดรูปแบบการสร้างสรรค์พรรคที่มีประสิทธิภาพ เช่นรูปแบบ สมาชิกพรรคนำประชาชน” “ปฏิบัติตามหน้าที่ เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ” “ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย ให้สมกับทหารของลุงโฮ” “เรียนรู้ตามลุงโฮทุกวัน” ซึ่งผ่านรูปแบบนี้ องค์กรพรรคทุกระดับได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงทั้งด้านจิตสำนึกและปฏิบัติการในแถวขบวนเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค 50 ปีได้ผ่านพ้นไป แต่คำสั่งเสียของประธานโฮจิมินห์ในพินัยกรรมยังคงมีคุณค่าต่อการแนะแนวประชามติ เป็นคำสั่งเสียที่ลึกซึ้ง กำหนดแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พรรคในภารกิจการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคในปัจจุบัน.

 

Lại Hoa, Lê Phương

VOVWORLD

Share :
Từ khóa:
Other news
Gửi thảo luận trên Facebook